Przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody a odszkodowanie

Co to jest przyczynienie?


Art. 362 kodeksu cywilnego reguluje sytuacje, w których poszkodowany przyczynił się do wypadku drogowego. Ale czym dokładnie jest to przyczynienie? Osoby, które zostały poszkodowane w zdarzeniach drogowych mogą, w niektórych przypadkach, mieć wpływ na rozmiar szkód a czasami na to czy wypadek w ogóle zaistnieje. Zatem przyczynieniem nazywamy takie nieprawidłowe zachowanie poszkodowanego, które pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym ze zdarzeniem drogowym oraz spowodowaną poprzez to zdarzenie szkodą.


przyczynienie się poszkodowanego

Dlaczego piszemy o przyczynieniu i dlaczego jest to takie ważne dla osoby starającej się o odszkodowanie z OC sprawcy? Właśnie ze względu na art. 362 kodeksu cywilnego, który reguluje prawnie obowiązek naprawienia szkody. Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania szkody to obowiązek naprawienia szkody a w konsekwencji odszkodowanie ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu – właśnie o stopień w jakim nastąpiło przyczynienie się poszkodowanego do wypadku drogowego. Stopień przyczynienia ustalany jest indywidualnie dla każdej ze spraw a uzależniony jest od okoliczności i stopnia winy obu storn.

Pisząc prościej, jeżeli nieprawidłowe zachowanie poszkodowanego miało wpływ na doznane obrażenia (np. nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa) odszkodowanie przyznane takiej osobie będzie pomniejszone o ustalony procent przyczynienia na przykład zostanie wypłacone w połowie (50% przyczynienia).


Przyczynienie się poszkodowanego a zadośćuczynienie


Stopień przyczynienia zapisuje się procentowo a następnie pomniejsza o ten procent wszystkie świadczenia, które powinny zostać wypłacone poszkodowanemu czyli: odszkodowania, renty, zadośćuczynienia a nawet zwrot poniesionych kosztów. Należy tutaj zaznaczyć, że możliwość pomniejszenia odszkodowania poprzez ustalenie stopnia przyczynienia poszkodowanego możliwe jest tylko i wyłącznie wtedy, gdy można ustalić wyraźny związek pomiędzy działaniem lub zaniechaniem działania poszkodowanego a powstałą szkodą. Innymi słowy odpowiadamy na pytania czy gdyby nie działania/zaniechania poszkodowanego mógłby on w ogóle nie doznać szkody lub wystąpiłaby ona w znacznie mniejszym rozmiarze?.


Kiedy mamy do czynienia z przyczynieniem?


W jaki sposób ustalane jest przyczynienie i obniżana jest kwota odszkodowania? Przede wszystkim okoliczności wypadku musza być jasne i nie mogą podlegać wątpliwości. Przykładowo jeżeli sprawca twierdzi, iż poszkodowany wtargnął na pasy a poszkodowany, że przechodził poprawnie i został potrącony przyczynienie nie może automatycznie wynieść 50%. To po stronie ubezpieczyciela bądź sprawcy szkody pozostaje ciężar udowodnienia przyczynienia, poszkodowany nie musi dowodzić, że do szkody się nie przyczynił.


Co to jest przycyznienie?

Bardzo ważnym jest tez wykazanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zachowaniem poszkodowanego a wypadkiem i zaistniałą szkodą. Przykładowo Sąd Okręgowy w Gliwicach w wyroku z dnia 18 marca 2008 r. stwierdza, iż fakt, że poszkodowany był pod wpływem alkoholu, gdy wchodził na jezdnię, nie przesądza automatycznie o tym, iż przyczynił się do wypadku. Z drugiej strony nadmierna prędkość w znaczącej większości zdarzeń drogowych rozpatrywana jest jako element znacznie zwiększający ryzyko spowodowania kolizji i wypadków a także jako element mogący mieć znaczny wpływ na szkody wyrządzone w skutek wypadku.

Kolejnym bardzo ważnym punktem jest również to, iż bez nieprawidłowego zachowania poszkodowanego nie ma mowy o przyczynieniu. Przykładowo w niektórych wypadkach drogowych szkody na osobie może paradoksalnie zwiększyć zapięty pas bezpieczeństwa. Nie będzie to jednak podstawą do zwiększenia stopnia przyczynienia, ponieważ zapięcie pasa bezpieczeństwa jest (poza nielicznymi wyjątkami) zawsze działaniem prawidłowym.

Kończąc chciałbym wskazać na bardzo ciekawy fakt: niemożliwe jest całkowite pozbawienie poszkodowanego prawa do odszkodowania powołując się art. 362 (100% przyczynienia), taka sytuacja mogłaby mieć miejsce tylko w sytuacji wyłącznej, całkowitej winy samego poszkodowanego!


Jak dochodzić odszkodowania

  1. Nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie?
  2. Nadal masz wątpliwości czy należy Ci się odszkodowanie?
  3. Chciałbyś uzyskać poradę i odpowiedzi na pytania związane z Twoją sytuacją?

Dlaczego warto powierzyć sprawę profesjonalistom?